wysoki kontrast
wysoki kontrast
czcionka A++
czcionka A+
czcionka A
menu dla osób niepełnosprawnych
   Czwartek, 26 kwietnia 2018r., czyli do końca ROKU SZKOLNEGO 2017/18 pozostało 57 dnilinklinklinklink

 09.04.2006

WIZJA SZKOŁY

WIZJA SZKOŁY


"Nasza szkoła jest przyjazna uczniowi, wymagająca, konsekwentna i sprawiedliwa"

Gimnazjum nr 4 jest wspólnotą skupiającą trzy środowiska: młodzież, rodziców i nauczycieli. Wszyscy jej członkowie są jednakowo ważni.
Młodzi wnoszą optymizm, idealizm i ciekawość świata, rodzice - miłość i zatroskanie o los swoich dzieci, a nauczyciele wiedzę, obiektywizm i kompetencję w pracy z młodzieżą.
Fundamentem, na którym chcemy budować taką wspólnotę jest, prawda, miłość, wolność i szacunek.


My nauczyciele:

W pracy szkoły bierzemy pod uwagę zróżnicowanie potrzeb i zdolności uczniów, dążąc do zapewnienia warunków rozwoju każdemu z nich.

Zapewniamy uczniom bezpieczeństwo, pomoc psychologiczną i pedagogiczną oraz pomoc w trudnych sytuacjach życiowych.

W planowaniu pracy szkoły dążymy do zaangażowania rodziców, społeczności lokalnej w życie szkoły, biorąc pod uwagę potrzeby, interesy, oczekiwania i ambicje środowiska, w którym działamy.


WIZJA W OBSZARZE KSZTAŁCENIA:

 • Uczymy metodami aktywizującymi.
 • Wykorzystujemy w procesie kształcenia techniki informacyjne.
 • Stosujemy system pomocy dla dzieci z trudnościami edukacyjnymi.
 • Stwarzamy możliwości rozwijania indywidualnych zdolności i zainteresowań.
 • Proponujemy zajęcia pozalekcyjne.


WIZJA W OBSZARZE OPIEKI I WYCHOWANIA:

 • tworzymy atmosferę przyjazną uczniowi, sprzyjającą zdobywaniu wiedzy i umiejętności,
 • jasno i wyraźnie definiujemy obowiązki i prawa ucznia,
 • przestrzegamy zasad demokratycznego funkcjonowania społeczności szkolnej,
 • współpracujemy z rodzicami.


WIZJA W OBSZARZE ORGANIZACJI I KIEROWANIA SZKOŁĄ:

 • Dbamy o właściwą organizację pracy szkoły, inspirującą do twórczych działań,
 • Zespołowo decydujemy o zamierzonych działaniach edukacyjnych i wychowawczych,
 • Podnosimy kwalifikacje kadry poprzez doskonalenie zewnętrzne i WDN,
 • Dokumentujemy pracę szkoły zgodnie z przyjętymi wzorami,
 • Dbamy o właściwe stosunki międzyludzkie.


MODEL WYCHOWANKA:

Uczeń naszej szkoły:

 • Jest świadomy swej wartości, twórczy, osiąga swój cel szanując potrzeby drugiego człowieka.
 • Jest otwarty, szczery, komunikatywny.
 • Umie radzić sobie ze stresem.
 • Jest gotowy do bezinteresownej pomocy.
 • Jest tolerancyjny wobec światopoglądu, orientacji politycznych, religijnych i innych.
 • Umie przyjąć postawę asertywną.
 • Odpowiedzialnie traktuje powierzone obszary działania.
 • Zna i stosuje w życiu hierarchię wartości.
 • Umie ponieść konsekwencje za swoje działania.
 • Jest samokrytyczny i ukierunkowany na samodoskonalenie się.
 • Reaguje na przejawy zła.
 • Umie wartościować informacje zawarte w książce, mediach i programach komputerowych.
 • Zna swoje zainteresowanie, możliwości, potrafi dokonać wyboru szkoły.
 • Proponuje zdrowy styl życia.
 • Bierze udział w podejmowanych działaniach na rzecz klasy, szkoły, środowiska.
 • Jest zdolny do prawidłowych relacji z innymi ludźmi z uwzględnieniem zasad etycznych i moralnych.
 • Jest obowiązkowy, słowny, konsekwentny.
 • Jest odpowiedzialny za stan środowiska naturalnego.
 • Zna przeszłość własnego narodu i regionu w którym mieszka.


MODEL WYCHOWAWCY:

Do modelu wychowawcy dochodzimy pracując nad osobistymi umiejętnościami oraz na odpowiednio zaplanowanych szkoleniach.
Wychowawca:

 • Stawia realistyczne wymagania, konsekwentnie je realizuje.
 • Jest wrażliwy, otwarty i zawsze kieruje się zasadą życzliwej akceptacji.
 • Wystrzega się porównywania uczniów, nie ośmiesza i nie wyszydza.
 • Nie eksponuje niepowodzeń.
 • Okazuje uczniom szacunek.
 • Jest sprawiedliwy i obiektywny w ocenie pracy ucznia.
 • Wspiera ucznia w kłopotach szkolnych i osobistych.
 • Poświęca uczniom swój czas.
 • Dotrzymuje obietnic.
 • Jest krytyczny wobec siebie.
 • Jest kreatywny i empatyczny.
 • Koncentruje się na budowaniu właściwych relacji międzyludzkich.
 • Jest dobrym organizatorem.
 • Ma nienaganną kulturę osobistą.
 • Przygotowuje uczniów do odpowiedzialnego korzystania z wolności.
 • Potrafi rozwiązywać konflikty i trudne sytuacje lub szuka pomocy w ich rozwiązywaniu.
zamknij

zamknij
zamknij
reklama