wysoki kontrast
wysoki kontrast
czcionka A++
czcionka A+
czcionka A
menu dla osób niepełnosprawnych
   Czwartek, 26 kwietnia 2018r., czyli do końca ROKU SZKOLNEGO 2017/18 pozostało 57 dnilinklinklinklink

 09.04.2006

REGULAMIN WYCIECZEK

REGULAMIN WYCIECZEK W GIMNAZJUM NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO W CHORZOWIE
 • Zasady ogólne


  • Wycieczki i inne formy turystyki są integralną formą działalności wychowawczej szkoły.
  • Przy organizowaniu i przeprowadzaniu wycieczek współdziałają nauczyciele, rodzice i uczniowie.
  • Na każdy wyjazd poza miasto Chorzów i ościenne - Bytom, Siemianowice, Świętochłowice, Katowice, a także na wszystkie wycieczki turystyczne, kwalifikowane i na basen wymagana jest pisemna zgoda rodziców ucznia wg wzoru:


   Zgadzam się na udział mego dziecka ............................ w wycieczce do ......................... Jednocześnie zobowiązuję się do zapewnienia jego bezpieczeństwa w drodze pomiędzy miejscem zbiórki i rozwiązania wycieczki a domem oraz do pokrycia wszystkich kosztów związanych z udziałem w wycieczce.

   Jednocześnie akceptuję obowiązujące w Gimnazjum nr 4 w Chorzowie zasady finansowania wycieczek.

   .....................................................................

   Imię, nazwisko i podpis rodzica (opiekuna pranego)
 • Rodzaje wycieczek


  • Wycieczki przedmiotowe - inicjowane i organizowane przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów, zgodnie z programem nauczania, w ramach zajęć lekcyjnych lub pozalekcyjnych.
  • Wycieczki turystyczno-krajoznawcze - odbywające się w terenie powszechnie uczęszczanym, nie wymagające od uczestników szczególnego przygotowania kondycyjnego i specjalistycznego.
  • Wycieczki turystyki kwalifikowanej - wymagające od uczestników szczególnego przygotowania kondycyjnego i specjalistycznego lub posługiwania się sprzętem, takim jak: rower, kajak itp.
  • Wyjazdy śródroczne - za zgodą rodzica, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, wg. planu pracy szkoły.

 • Kierownik wycieczki i opiekunowie


  • Kierownikiem wycieczki musi być wychowawca klasy lub inny nauczyciel.
  • Funkcje opiekunów powinni pełnić nauczyciele, bądź w szczególnych przypadkach rodzice (prawni opiekunowie) uczestników.
  • W szczególnie uzasadnionych wyjątkowych wypadkach funkcję opiekuna może pełnić inna pełnoletnia osoba.
  • Opiekunowie powinni znać zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas wycieczek i bezwzględnie ich przestrzegać.
  • Opiekunowie potwierdzają własnoręcznym podpisem na karcie wycieczki przejęcie odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci..

 • Zadania kierownika wycieczki


  • Opracowanie, z udziałem uczestników, szczegółowego programu wycieczki.
  • Skompletowanie wszystkich niezbędnych dokumentów oraz uzyskanie zgody dyrektora szkoły lub upoważnionej przez niego osoby na przeprowadzenie wycieczki.
  • Określenie regulaminu wycieczki i zapoznanie z nim wszystkich uczestników.
  • Zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie.
  • Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa wszystkich uczestników oraz zapewnienie warunków do ich spełniania od chwili rozpoczęcia do zakończenia wycieczki.
  • Określenie zadań dla opiekunów.
  • Dopilnowanie, by wszyscy uczestnicy zaopatrzeni byli w niezbędny sprawny sprzęt i ekwipunek.
  • Zapewnienie apteczki pierwszej pomocy.
  • Organizacja transportu, wyżywienia i noclegów.
  • Dokonanie podziału zadań wśród uczestników.
  • Dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na wycieczkę.
  • Dokonanie z uczestnikami oceny odbytej wycieczki oraz sporządzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego.

 • Obowiązki opiekuna


  • Współdziałanie z kierownikiem przy realizacji programu i harmonogramu wycieczki i wykonywanie zleconych przez niego zadań.
  • Dopilnowanie, by wszyscy uczestnicy przestrzegali regulaminu, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.
  • Nadzór nad wykonywaniem przez uczestników przydzielonych im zadań.

 • Finansowanie wycieczek  • Wycieczki finansowane mogą być ze składek uczestników, środków komitetu rodzicielskiego lub innych źródeł.
  • Rodzice uczniów biorących udział w wycieczce zobowiązani są do pokrycia związanych z nią kosztów, chyba że udział w imprezie może być sfinansowany z innych źródeł.
  • Rodzice, którzy zadeklarowali udział swego dziecka w wycieczce, a następnie deklarację tę wycofali, zobowiązani są do pokrycia strat, jakie powstały z tego tytułu.
  • Kierownik wycieczki oraz opiekunowie nie powinni ponosić kosztów udziału w imprezie.
  • Kierownik wycieczki odpowiada za terminowe regulowanie zobowiązań finansowych z nią związanych. O wszelkich opóźnieniach należy niezwłocznie informować dyrektora szkoły.

 • Udzielanie zgody na przeprowadzenie wycieczki, wymagane dokumenty  • Zgody na przeprowadzenie wycieczki udziela dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba.
  • Jeżeli wycieczka przedmiotowa ma odbyć się podczas planowej lekcji danego przedmiotu należy zgłosić dyrektorowi lub jego zastępcy zamiar wyjścia poza teren szkoły, a następnie odnotować fakt przeprowadzenia wycieczki w dzienniku lekcyjnym.
  • Wycieczki turystyczno-krajoznawcze powinny być organizowane w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych lub w ramach, przewidzianych w regulaminie dni, które klasa może przeznaczyć na zajęcia inne niż dydaktyczne.
  • Planowane wycieczki wielodniowe oraz te jednodniowe, które mają odbyć się w dniach zajęć dydaktycznych należy wpisywać, w terminie do dnia 30 września danego roku szkolnego (na I semestr) i do końca lutego (II semestr), do planu pracy wychowawcy klasowego.
  • Na tydzień przed planowanym rozpoczęciem wycieczki jej kierownik powinien przedstawić dyrektorowi szkoły lub upoważnionej przez niego osobie do zatwierdzenia 2 egzemplarze wypełnionej karty wycieczki (z których jeden pozostaje w szkole a drugi zabierany jest na wycieczkę) oraz, do wglądu, następujące dokumenty:   • co najmniej 2 egzemplarze listy uczestników (jedna pozostaje w szkole);
   • pisemne zgody rodziców (prawnych opiekunów) na udział dzieci w wycieczce wraz ze zobowiązaniem do zapewnienia ich bezpieczeństwa w drodze pomiędzy miejscem zbiórki lub rozwiązania wycieczki a domem;
   • wstępny plan finansowy zawierający przewidywane wydatki i źródła ich pokrycia;
   • potwierdzenie rezerwacji świadczeń.

  • Ewentualne braki w dokumentacji należy uzupełnić w terminie uzgodnionym z osobą zatwierdzającą kartę wycieczki.
  • Opóźnienie w przedstawieniu do zatwierdzenia lub brak wymaganych dokumentów mogą być przyczyną nieudzielenia zgody na przeprowadzenie imprezy.
  • Po zakończeniu wycieczki jej kierownik składa rodzicom i innym osobom lub instytucjom finansującym imprezę szczegółowe sprawozdanie finansowe.
  • Wszystkie pisma wysyłane w sprawie wycieczki powinny być podpisane przez wychowawcę klasy lub kierownika wycieczki i zatwierdzane przez dyrektora szkoły.
  • Kierownik wycieczki powinien zadbać o to, by na przesyłanych do szkoły rachunkach była wymieniona nazwa grupy, klasy lub nazwisko kierownika wycieczki, której świadczenie dotyczy.

 • Zasady bezpieczeństwa  • Maksymalna liczba uczniów przypadających na jednego opiekuna (lub kierownika wycieczki).   • podczas wycieczek na terenie Chorzowa 30;
   • podczas wycieczek poza teren Chorzowa 15;
   • podczas wycieczek turystyki kwalifikowanej ( w tym rowerowych) 10.
   Przy ustalaniu liczby opiekunów należy uwzględniać również ich doświadczenie i umiejętności pedagogiczne, stopień zdyscyplinowania i samodzielności grupy uczniów, środki transportu, sposób zorganizowania wycieczki itp. W związku z tym dyrektor lub upoważniona przez niego osoba może odmówić udzielenia zgody na przeprowadzenie wycieczki ze zbyt małą liczbą opiekunów, nawet jeżeli spełnione zostały wymogi wymienione w punkcie 1.
  • Czas trwania i trasa wycieczki muszą być dopasowane do wieku i możliwości uczestników. W wycieczkach wielodniowych mogą uczestniczyć uczniowie w wieku powyżej 11 lat.
  • Zabrania się organizowania wycieczek na terenach górskich leżących na obszarach parków narodowych i rezerwatów przyrody oraz leżących powyżej 1000 m nad poziomem morza, a także w miastach wydzielonych: Kraków, Warszawa, Trójmiasto, Toruń, Wrocław, Poznań, Lublin, Kazimierz Dln. nad Wisłą, Puławy, Katowice + GOP, bez udziału wykwalifikowanego przewodnika.
  • Wszyscy uczestnicy i opiekunowie wycieczek kolarskich powinni posiadać karty rowerowe.
  • Przed wyruszeniem na wycieczkę należy pouczyć jej uczestników o zasadach bezpieczeństwa i sposobie zachowania się w razie nieszczęśliwego wypadku.
  • Opiekunowie powinni sprawdzać stan liczbowy uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdów oraz po przybyciu do punktu docelowego.
  • Przy organizowaniu wycieczek autobusowych należy uwzględniać fakt, że kierowca może prowadzić pojazd maksymalnie przez 8 godzin na dobę w rytmie: 4 godziny jazdy - jedna godzina odpoczynku; 2 godziny jazdy - 30 minut odpoczynku; 2 godziny jazdy (pozwala to przejechać trasę o długości około 500 km) - odpowiedzialny kierownik wycieczki.
  • Kierownik wycieczki ma prawo do wezwania przed wyjazdem odpowiednich służb celem przeprowadzenia kontroli pojazdu, z którego korzystać będą uczestnicy wycieczki.
  • Podczas wycieczek należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.

 • Postanowienia końcowe  • Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce klasowej organizowanej w dniach zajęć szkolnych mają obowiązek brać udział w zajęciach z klasą wskazana przez dyrektora.
  • Listę tych uczniów, wraz z rubrykami umożliwiającymi odnotowanie frekwencji, wychowawca dołącza do odpowiedniego dziennika klasowego.
  • Wychowawca klasy oraz dyrekcja szkoły ma prawo, w szczególnych sytuacjach wynikających z problemów wychowawczych, odmówić uczniowi uczestnictwa w wycieczce.
  • Każdy zespół klasowy może wykorzystać na wycieczki krajoznawczo - turystyczne 5 dni zajęć dydaktycznych w ciągu roku szkolnego. Wycieczki przedmiotowe oraz wyjścia do placówek kulturalnych i oświatowych nie wchodzą w limit dni przeznaczonych na wycieczki krajoznawczo - turystyczne.
  • Nie organizuje się wycieczek dla klas w miesiącach grudzień do luty, chyba że zaistnieją szczególne okoliczności i na wycieczkę wyrazi zgodę dyrektor szkoły.
  • Sprawy nieuregulowane niniejszymi zasadami rozstrzyga się na podstawie Statutu szkoły oraz innych przepisów wyższego rzędu.
  • Zachowanie człowieka w miejscach publicznych daje świadectwo o jego kulturze, może mieć również wpływ na bezpieczeństwo wielu osób. Dlatego każdy uczestnik wycieczki zobowiązany jest:   • zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny.
   • stosować się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez opiekunów lub przewodników.
   • nie oddalać się od grupy bez wyraźnego zezwolenia opiekuna.
   • przestrzegać przepisów ruchu drogowego i zachowywać ostrożność na ulicach i w innych miejscach, w których może grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo.
   • Kulturalnie odnosić się do opiekunów, kolegów i innych osób.
   • Traktować z należytym respektem obiekty zabytkowe i eksponaty muzealne.
   • Nie śmiecić, nie niszczyć zieleni, nie płoszyć zwierząt.
   • W miejscach noclegowych postępować zgodnie z obowiązującym tam regulaminem. Szczególnie rygorystycznie przestrzegać godzin ciszy nocnej.

Zgoda rodzica na udział dzicka w wycieczce:

zamknij

zamknij
zamknij
reklama