wysoki kontrast
wysoki kontrast
czcionka A++
czcionka A+
czcionka A
menu dla osób niepełnosprawnych
   Czwartek, 26 kwietnia 2018r., czyli do końca ROKU SZKOLNEGO 2017/18 pozostało 57 dnilinklinklinklink

 09.04.2006

PRZYJMOWANIE SKARG

REGULAMIN PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW W GIMNAZJUM NR 4
IM. WOJSKA POLSKIEGO W CHORZOWIE • Postanowienia ogólne


  § 1

  Regulamin niniejszy zapewnia realizację konstytucyjnego prawa każdego obywatela do składania skarg i wniosków związanych z wykonywaniem przez Gimnazjum nr 4 im. Wojska Polskiego w Chorzowie, zwanego dalej "Szkołą", zadań nałożonych na tę placówkę w ustawie z dnia 7 września 1997 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami) oraz przepisach wydanych na jej podstawie.


  § 2

  Skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, Szkoły, własnym lub innej osoby za jej zgodą wyrażoną w sposób wyraźny.


  § 3

  Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych.


  § 4


 • Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez organy Szkoły albo przez osoby w niej zatrudnione, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe załatwianie spraw.
 • Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji w przedmiocie realizacji zadań szkoły, wzmocnienia praworządności usprawnienia pracy, zapobiegania nadużyciom organów Szkoły oraz osób w niej zatrudnionych, ochrony mienia Szkoły, lepszego zaspokajania potrzeb społeczności szkolnej i okolicznej ludności.
 • O tym, czy pismo jest skargą czy wnioskiem decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna. • Przyjmowanie skarg i wniosków


  § 5


 • Skargi i wnioski mogą być składane przez każdą pełnoletnią osobę fizyczną, osobę prawną, bądź jednostkę nieposiadającą osobowości prawnej.
 • Skargi i wnioski mogą być również składane przez niepełnoletnich uczniów Szkoły.  § 6


 • Skargi i wnioski mogą być wnoszone w Sekretariacie Szkoły pisemnie, telegraficznie, za pomocą faksu lub poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
 • Skargi i wnioski mogą być również zgłaszane bezpośrednio organowi upoważnionemu do ich rozpatrzenia w terminach wyznaczonych do przyjmowania osób zainteresowanych.

  § 7


 • W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie.
 • W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię, nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis treści sprawy.
 • Wzór protokołu skargi lub wniosku stanowi załącznik do Regulaminu.


  § 8

  Przyjmujący skargi i wnioski potwierdza ich złożenie, jeżeli zażąda tego wnoszący.
  § 9

 • Przyjęte skargi i wnioski zamieszcza się w Rejestrze skarg i wniosków, stanowiącym załącznik do Regulaminu.
 • Rejestr skarg i wniosków należy przechowywać w sposób ułatwiający kontrolę przebiegu i terminów załatwiania poszczególnych spraw.

  § 10

  Każdego składającego skargę i wniosek należy zapoznać z treścią Regulaminu. • Rozpatrywanie skarg i wniosków.

  § 11


 • Skargi i wnioski rozpatruje Dyrektor Szkoły.
 • Dyrektor Szkoły może w drodze pisemnego upoważnienia przekazać swojemu imiennie wskazanemu Zastępcy rozpatrzenie poszczególnej skargi lub wniosku.
 • Dyrektor Szkoły może w drodze pisemnego upoważnienia przekazać swojemu imiennie wskazanemu Zastępcy rozpatrzenie poszczególnej skargi lub wniosku.
 • Dyrektor Szkoły może również w drodze pisemnego upoważnienia przekazać swojemu imiennie wskazanemu Zastępcy rozpatrywanie skarg i wniosków na czas określony w upoważnieniu.

  § 12


 • Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
 • Jeżeli z treści skargi i wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wnoszącego skargę lub wniosek wzywa się do złożenia wyjaśnienia lub uzupełnienia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, z poczuciem, że nie usunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.

  § 13

 • Skargę lub wniosek należy załatwić bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca od daty wpływu, z zastrzeżeniem ust. 2.
 • Jeżeli załatwienie skargi lub wniosku wymaga uprzedniego zbadania i wyjaśnienia sprawy - przed rozpatrzeniem skargi lub wniosku zbiera się niezbędne materiały, można również zwrócić się do właściwych organów o ich przekazanie. W takiej sytuacji sprawę należy załatwić niezwłocznie po uzyskaniu danych wystarczających do jej rozstrzygnięcia, nie później jednak niż w terminie 14 dni.
 • Jeżeli z jakieś ;przyczyny nie jest możliwe rozpatrzenie skargi lub wniosku w jednym z terminów określonych powyżej, organ rozpatrujący sprawę obowiązany jest w tych terminach zawiadomić wnoszącego o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia skargi lub wniosku oraz o przewidywanym terminie załatwienia sprawy.

  § 14


 • O sposobie załatwienia skargi lub wniosku zawiadamia się wnoszącego.
 • Zawiadomienie to powinno zawierać:

 • oznaczenie organu, od którego pochodzi,
 • wskazanie sposobu załatwienia skargi lub wniosku,
 • podpis z podaniem imienia i nazwiska, a w razie rozpatrywania skargi lub wniosku przez Radę Pedagogiczną szkoły - podpisy z podaniem imion i nazwisk wszystkich osób biorących udział w wydaniu rozstrzygnięcia.
 • Pouczenie o sposobie odwołania od rozstrzygnięcia.

 • Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi lub wniosku powinno zawierać ponadto uzasadnienie faktyczne i prawne.
 • Zawiadomienie doręcza się osobiście w szkole lub listem poleconym na adres wskazany w skardze lub wniosku, za potwierdzeniem odbioru.


  § 15


 • W przypadku, gdy skarga lub wniosek, w wyniku rozpatrzenia, uznane zostały za bezzasadne i ich bezzasadność wykazano w uzasadnieniu odmownego załatwienia, a wnoszący skargę lub wniosek ponowi je bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do rozpatrzenia skargi lub wniosku w odpowiedzi na tę skargę lub wniosek może podtrzymywać swoje poprzednie stanowisko.


  § 16


 • Skarga lub wniosek podlega rozpatrzeniu tylko w tym zakresie określonym w § 1 Regulaminu. W pozostałym zakresie skargę lub wniosek należy bezzwłocznie, nie później niż w terminie 7 dniu przekazać właściwym organom oraz zawiadomić składającego skargę lub wniosek w przedmiocie przekazania.


  § 17

  Organ rozpatrujący skargę lub wniosek może, w ramach przysługujących mu kompetencji, wydać polecenie lub podjąć inne stosowne środki, w celu usunięcia stwierdzonych uchybień oraz przyczyn ich powstawania. • Postanowienia końcowe

  § 18

  W sprawach nie regulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy Działu VIII ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 08.01.2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 Nr 5, poz. 46).


  § 19

  Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 grudnia 2003 r.
 • zamknij

  zamknij
  zamknij
  reklama