wysoki kontrast
wysoki kontrast
czcionka A++
czcionka A+
czcionka A
menu dla osób niepełnosprawnych
   Czwartek, 26 kwietnia 2018r., czyli do końca ROKU SZKOLNEGO 2017/18 pozostało 57 dnilinklinklinklink

 09.04.2006

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI


Program profilaktyki został opracowany na podstawie:

- Ustawy z dn.07.09.1991 (tekst jednolity Dz. U. Dz. 1996 nr 67 poz.329 ze zmianami)

- Rozporządzenia MEN z dn. 31.01.2002r. (Dz. U. nr 10 z 2002r)


Program został opracowany przez zespół:

mgr Ewa OLSZOK - przewodnicząca

mgr Mirosława HANKE

mgr Justyna PIEC
 • Profilaktyka to proces, który wspiera zdrowie przez umożliwianie ludziom uzyskania pomocy potrzebnej im do konfrontacji ze złożonymi, stresującymi warunkami życia oraz poprzez pomaganie jednostkom w osiągnięciu satysfakcjonującego, społecznie akceptowanego, bogatego życia.

  W związku z tym działania zapobiegawcze muszą uwzględnić dwa komplementarne nurty:


  • celowy i konstruktywny proces nakierowany na promowanie rozwoju jednostek w kierunku realizowania ich potencjalnych możliwości;
  • przeciwdziałanie destrukcyjnym czynnikom, takim jak:
   ryzyko utraty zdrowia i bezpieczeństwa, stresy rodzinne i zawodowe, izolacja społeczna, przemoc, trudności finansowe i niewłaściwe warunki mieszkaniowe, zła opieka lekarska, brak pomocy w opiece nad małym dzieckiem.

 • Cele główne:


 • Stworzenie przyjaznego klimatu ludziom, opartego na dobrej komunikacji
  z nauczycielami i wzajemne poszanowanie swoich praw.
 • Budowanie dobrej współpracy z rodzicami i pozyskiwanie ich jako sojuszników działań wychowawczych i profilaktycznych.
 • Wykształcenie umiejętności rozwiązywania problemów i sytuacji konfliktowych.
 • Kształtowanie postaw prozdrowotnych.
 • Stworzenie młodzieży możliwości bezpiecznego przechodzenia w okres dorosłości.
 • Zapobieganie uzależnieniom.
 • Przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży oraz patologizacji środowiska rodzinnego.
 • Pomoc rodzinom dysfunkcyjnym.

 • Cele szczegółowe:


 • OPIEKA NAD MŁODZIEŻĄ Z RODZIN O ZŁEJ SYTUACJI MATERIALNEJ I Z SYMPTOMAMI NIEWYDOLNOŚCI WYCHOWAWCZEJ

  Zadania:

  1) Organizowanie na terenie szkoły pomocy materialnej
  Sposoby realizacji:

  § przyznanie obiadów finansowanych przez UM w Chorzowie

  - Komisja ds. Pomocy Materialnej (wrzesień, grudzień),

  § kierowanie rodzin ubogich do OPS

  - pedagog, kierownik świetlicy (na bieżąco),

  § zakup dla najbiedniejszych dzieci książek z TPD,

  § zwolnienie z opłat na ubezpieczenie uczniów najuboższych

  - na wniosek wychowawcy - dyrektor szkoły (wrzesień, październik),

  § dofinansowanie uczniom najuboższym wyjść na imprezy artystyczne, wycieczki

  - na wniosek wychowawcy - dyrektor, wychowawca, opiekun TPD.

  2) Pomoc rodzicom z symptomami niewydolności wychowawczej
  Sposoby realizacji:

  § rozpoznanie środowisk wychowawczych uczniów

  - wychowawcy klas (na bieżąco),

  § prowadzenie indywidualnego poradnictwa dla rodziców

  - pedagog, psycholog szkolny (na bieżąco),

  § kierowanie wniosku do Sądu o objęcie nadzorem dzieci z rodzin ewidentnie niewydolnych wychowawczo

  - pedagog po uwzględnieniu z wychowawcą (na bieżąco).

 • II. PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

  Zadania:

  1) Prowadzenie zajęć profilaktycznych

  Sposoby realizacji:

  § ujmowanie tematyki uzależnień na godzinach do dyspozycji wychowawcy

  - wychowawcy klas (na bieżąco),

  § prelekcja specjalistów „ Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”

  - klasy II - wg zgłoszenia,

  § prelekcje policjantów Wydziału Prewencji n/t narkotyków

  - dla rodziców i uczniów klas II ( wg zgłoszenia).

 • III. PROFILAKTYKA NIEDOSTOSOWANIA SPOŁECZNEGO

  Zadania:

  1) Niwelowanie i zapobieganie niedostosowaniu społecznemu oraz zagrożeniu społecznym niedostosowaniem

  Sposoby realizacji:

  § rozpoznanie środowiska szkolnego

  - wychowawcy klas, na bazie informacji pedagoga (wrzesień oraz na bieżąco),

  § stała kontrola poczynań uczniów niedostosowanych społecznie i zagrożonych społecznym niedostosowaniem

  - pedagog szkolny oraz psycholog szkolny (na bieżąco),

  § comiesięczna kontrola frekwencji szkolnej uczniów

  -pedagog szkolny oraz psycholog szkolny (od października do 10-go każdego miesiąca),

  § kierowanie do Sądu wniosków o nadzór kuratorki dla uczniów, którym grozi demoralizacja

  - pedagog w porozumieniu z wychowawcą - wg potrzeb,

  § pedagogizacja rodziców uczniów niedostosowanych lub zagrożonych społecznym niedostosowaniem – pomoc im w radzeniu sobie z dziećmi

  - pedagog i psycholog szkolny (na bieżąco),

  § działania Komisji Wychowawczej

  - pedagog i psycholog szkolny (na bieżąco),

  § spotkania terapeutyczne uczniów i rodziców

  - pedagog i psycholog szkolny (na bieżąco),

  § prawidłowe zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży- stworzenie kółek zainteresowań wg potrzeb dzieci

  - v-ce dyrektor szkoły (wrzesień),

  § współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną - kierowanie uczniów sprawiających kłopoty wychowawcze na badania diagnostyczne

  - pedagog i psycholog szkolny - wg danych wychowawców (na bieżąco),

  § współpraca z Sądem i Policją w celu kontroli i rozwiązywania problemów z dziećmi niedostosowanymi.,

  § prelekcje policjantów z Wydziału Prewencji na temat odpowiedzialności karnej

  - Dla klas II - wg zgłoszeń,

  § prowadzenie zajęć integracyjnych

  - pedagog z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej - kl. I

  § prowadzenie pogadanek klasowych w celu przeciwdziałania agresji obejmującego uczniów, nauczycieli i rodziców

  - pedagog dla kl.I

 • IV.PROFILAKTYKA ZAGROŻEŃ OKRESU DOJRZEWANIA. ZDROWY STYL ŻYCIA.

  Zadania:

  1) Kształtowanie postawy dojrzałości psychoseksualnej, która wiąże się z podejmowaniem dojrzałych i odpowiedzialnych decyzji

  Sposoby realizacji:

  § prowadzenie zajęć "Dojrzewanie psychiczne - dorastanie"

  -pedagog, psycholog kl. I,

  § prowadzenie zajęć "Miłość - etapy miłości"

  -pedagog, psycholog kl. I,

  § zajęcia z higienistką szkolną na temat problemów zdrowotnych okresu dorastania,

  § prowadzenie zajęć kształtujących umiejętność prawidłowego wyboru - "Spójrz inaczej",

  -pedagog, psycholog kl. inaczej, II, III ( 1 raz w roku),

  § prowadzenie zajęć n/t HIV- AIDS

  -pedagog, psycholog kl. III,

  § konkurs n/t wiedzy o AIDS

  - nauczyciel biologii - dla wszystkich klas ( grudzień),

  § zajęcia przeciwdziałające wstępowaniu do sekt

  - pedagog, psycholog - kl. III,

  § prowadzenie zajęć określonych w klasowym programie wychowawczym edukacją prozdrowotną,

  - wychowawcy klas, nauczyciele - we wszystkich klasach

  2) Pomoc w wyborze dalszego kierunku kształcenia

  Sposoby realizacji:

  § prowadzenie godzin wychowawczych pod kątem wyboru zawodu

  - wychowawcy klas III - wg potrzeb,

  § zapraszanie na spotkania z rodzicami przedstawicieli szkół średnich

  - dyrektor szkoły, wychowawcy kl. III,

  § kierowanie uczniów na badania w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej pod kątem preorientacji zawodowej uczniów mających problem z wyborem szkoły średniej

  - na wniosek wychowawcy, ucznia, bądź rodzica- pedagog szkolny ( wg potrzeb),

  § organizowanie wyjść uczniów kl. III do wybranych szkół ponadgimnazjalnych na dni otwarte

  - wychowawcy kl. III - wg potrzeb.

 • zamknij

  zamknij
  zamknij
  reklama