wysoki kontrast
wysoki kontrast
czcionka A++
czcionka A+
czcionka A
menu dla osób niepełnosprawnych
   Czwartek, 26 kwietnia 2018r., czyli do końca ROKU SZKOLNEGO 2017/18 pozostało 57 dnilinklinklinklink

 09.04.2006

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY


MOTTO: "Jak żyć dobrze, uczciwie i mądrze?"


Cel wychowawczy:

Nauczyciele wprowadzają uczniów w świat wiedzy naukowej, wdrażają do samodzielności, pomagają im w podejmowaniu decyzji dotyczącej kierunku dalszej edukacji i przygotowują do aktywnego udziału w życiu społecznym.


Wychowanie, czyli formowanie osobowości ma na celu przygotowanie dzieci i młodzieży do dokonywania odpowiedzialnych wyborów życiowych.


Aby w świadomy sposób wychowywać, musimy spełnić trzy podstawowe warunki:


 • integracja wychowania z wiedzą i kreowaniem umiejętności,
 • spójność działań wychowawczych pomiędzy szkołą, rodziną i innymi instytucjami,
 • oparcie wychowania na wartościach.


Program wychowawczy realizowany jest zgodnie z:


 • z zapisami w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej:

 • Art. 48 "Rodzice mają prawo do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania".
 • Art. 53 "Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami".
 • Art. 72 "Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę praw dziecka. Każdy ma prawo żądać od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją".

 • z Ustawą o systemie oświaty :

 • Art. 1. "System oświaty zapewnia w szczególności:

 • realizację prawa każdego obywatela Rzeczpospolitej Polskiej do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju".
 • wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli młodzieży.

 • Art. 4 "Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności ucznia".

 • z Kartą Nauczyciela:

  Art. 6. "Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować podstawowe funkcje szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą; dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej. Nauczyciel obowiązany jest kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, w duchu humanizmu, tolerancji, wolności sumienia, sprawiedliwości społecznej i szacunku do pracy, dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów".


Główne założenia programu wychowawczego • Pierwotne i największe prawa wychowawcze w stosunku do swoich dzieci posiadają rodzice. Rodzice są pierwszymi wychowawcami.
 • Nauczyciele wspierają rodziców w dziedzinie wychowania. Nauczyciele nie ponoszą wy-łącznej i całkowitej odpowiedzialności za efekty wychowania.
 • Celem ogólnym jest wszechstronny rozwój osobowy uczniów. Nauczyciele w miarę możliwości będą wspomagać rozwój osobowy ucznia we wszystkich wymiarach: intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym.
 • Społeczność szkolną jako formę wspólnoty wychowawczej stanowią uczniowie, ich rodzi-ce oraz wszyscy pracownicy szkoły współpracujący w atmosferze wzajemnego zrozumienia i poszanowania.


  Program wychowawczy szkoły obejmuje w szczególności :

  A) główne cechy jakie powinien osiągnąć absolwent naszej szkoły,

  B) powinności wychowawcze określone w ramach zadań ogólnych,

  C) powinności wychowawców klasowych,

  D) normy i cechy kształtowane u uczniów ramach wychowania osobistego i społecznego,

  E) zadania ogólnowychowawcze,

  F) środki wychowawcze stosowane do pracy nad uczniem,

  G) program wychowawcy klasowego. • Absolwent naszej szkoły będzie człowiekiem, który: • 1.W ramach nauczania przyswoił sobie treści ze zrozumieniem, a dzięki kształtowaniu umiejętności nabył zdolności ich praktycznego stosowania. Dzięki wychowaniu będzie chciał podążać dalej, rozwijać w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie.
 • 2.Poznał cel swojej nauki. Świadomość tego celu rozwinęła w nim poczucie sensu jego wysiłku, co sprzyja dalszej motywacji do nauki, pomaga w lepszym przygotowaniu do życia i wyborze drogi zawodowej.
 • 3.Zbudował ogólną koncepcję swojego życia i będzie nadal realizował swoje cele poprzez rzetelną naukę i uczciwość.


 • Pragniemy, aby każdy uczeń był dobrze wykształcony, wyniósł ze szkoły użyteczne w życiu umiejętności oraz dojrzałe postawy moralne, aby był uczciwy, rzetelny, tolerancyjny, prawdomówny i wrażliwy na dobro.


  Plan wychowawczy naszej szkoły odwołuje się do osobistych doświadczeń uczniów. Jego zadaniem jest uwiadomienie młodzieży, iż kształt życia zależy od nich samych, od ich myśli i działań, które podejmą dziś. Ich celem powinno być rozwijanie własnej osobowości, radzenie sobie w sytuacjach trudnych, rozwijanie umiejętności logicznego myślenia i wnioskowania, rozwijanie umiejętności współżycia w grupie i dobrego komunikowania się.  Powinności wychowawcze nauczycieli:  • wszyscy nauczyciele wprowadzają do tematyki swojego przedmiotu elementy programu wychowawczego szkoły,
  • wdrażają uczniów do samodzielnego uczenia się,
  • warunkiem stawiania uczniowi wymagań punktualności i obecności na lekcjach jest rzetelne odnotowywanie obecności w dzienniku. Podstawowym obowiązkiem jest punktualne rozpoczynanie i kończenie oraz solidne przygotowanie do zajęć,
  • każdy nauczyciel kieruje się dobrem ucznia i jest do dyspozycji ucznia, aby prowadzić z nim rozmowy indywidualne,
  • obowiązkiem każdego nauczyciela jest reagowanie każdorazowo na dobro i zło,
  • nauczyciele przygotowują uczniów do aktywnego udziału w życiu społecznym,
  • nauczyciel zachowuje neutralność polityczną w pracy dydaktycznej i wychowawczej; nie oznacza to braku rzetelnej, obiektywnej informacji i dyskusji na tematy polityczne,
  • nauczyciel zachowuje neutralność religijną i światopoglądową,
  • nauczyciele pomagają uczniom w podejmowaniu decyzji dotyczącej kierunku dalszego kształcenia,
  • nauczyciele wprowadzają uczniów w świat wiedzy naukowej,
  • wszystkich nauczycieli obowiązuje stałe doskonalenie merytoryczne, pedagogiczne, psychologiczne i etyczne,
  • nauczycielom i innym pracownikom szkoły przysługuje podmiotowe traktowanie przez dyrekcję, rodziców, kolegów i uczniów,
  • wszystkie funkcje wychowawcze podejmowane są w sposób świadomy i dobrowolny,
  • nauczyciele sami dbają o godność zawodową.  Głównym i podstawowym opiekunem ucznia w szkole jest jego wychowawca.


  Wychowawca zobowiązuje się do:


  • podejmowania systematycznych wysiłków zmierzających do wytworzenia prawidłowej atmosfery wspólnoty klasowej,
  • uczestniczenia we wszystkich sytuacjach ważnych dla klasy,
  • czuwania nad postępami w nauce i frekwencją ucznia. W miarę możliwości jest w stałym kontakcie z rodzicami ucznia (jego opiekunami prawnymi),
  • organizowania zebrań klasowych, na których informować będzie rodziców o postępach edukacyjno - wychowawczych uczniów,
  • kierowania się dobrem ucznia,
  • każdorazowego reagowania na dostrzeżone dobro lub zło.


  WYCHOWANIE OSOBISTE:

  Uczeń poprzez działania wychowawcze powinien nauczyć się:


  • opanowania emocji,
  • rozróżniania czynu dobrego od złego,
  • wytrwałości i pracowitości,
  • podejmowania właściwych decyzji,
  • osiągania właściwych wyznaczonych celów,
  • poszanowania dóbr kultury,
  • poszanowania tradycji,
  • higienicznego trybu życia.


  Formy realizacji:

  • dyscyplinowanie zachowań wychowanka,
  • domaganie się odpowiedzialności za wypowiedziane słowa i czyny,
  • pomoc nauczycieli w osiąganiu wyznaczonych celów przez uczniów,
  • działalność samorządowa,
  • działalność kulturalna i edukacyjną na terenie szkoły,
  • udział w cyklicznych imprezach kulturalnych i edukacyjnych organizowanych przez szkołę,
  • udział w wyjściach klasowych do placówek kulturalnych i oświatowych,


  WYCHOWANIE SPOŁECZNE:

  U ucznia w procesie wychowawczym kształtowane są normy etyczne:


  • kształtowanie uczuć:

   każdy nauczyciel winien pielęgnować w wychowankach wrażliwość na prawdę, dobro i piękno; za istotne należy przyjąć uwrażliwienie i ukształtowanie w dziecku poczucia społecznej wrażliwości na problem i odpowiedzialności moralnej za postępowanie,
  • kształtowanie emocji zmysłowych:

   wychowawca i nauczyciel powinien pomóc dziecku w identyfikacji uczuć wyższych,
  • kształtowanie zwyczajów, obyczajów, zakazów i nakazów:

   nauczyciel i wychowawca powinni w dziecku pielęgnować tradycje rodzinne, szczególnie te, które nawiązują do korzeni narodowych, zwyczaje i obyczaje, a także zakazy i nakazy stanowiące rdzeń więzi społecznej,
  • kształtowanie zachowań i nawyków poprzez system nagród i kar:

   wychowawca i nauczyciel ma świadomość tego, że system kar i nagród powinien być jasny, klarowny i zgodny z aktualnie przyjętą normą społeczną.


  Zadania ogólnowychowawcze:

  • organizowanie uroczystości szkolnych i klasowych, włączanie uczniów i rodziców w ich przygotowanie,
  • organizowanie życia kulturalnego na terenie szkoły (konkursy plastyczne, przeglądy muzyczne i teatralne),
  • organizowanie wyjść do placówek kulturalnych i oświatowych (teatr, kino, opera, muzeum),
  • organizowanie wycieczek turystyczno-krajoznawczych i przedmiotowych,
  • inspirowanie działalności Samorządu Uczniowskiego,
  • działalność opiekuńczo – wychowawcza świetlicy szkolnej,
  • działalność pedagoga i psychologa szkolnego – jako współrealizatorów procesu wychowania,
  • działalność prozdrowotna:

  • systematyczna realizacja tematyki prozdrowotnej na lekcjach wychowawczych przez higienistkę, wychowawcę – zgodnie z programem wychowawcy klasowego,
  • realizacja zadań na lekcjach biologii i wychowania fizycznego,
  • otoczenie uczniów fachową opieką medyczną przez higienistkę szkolną,
  • realizacja zadań w ramach ścieżki międzyprzedmiotowej,
  • stworzenie możliwości brania udziału uczniów w zajęciach sportowych zgodnie z zainteresowaniami (SKS),

  • edukacja regionalna:

  • realizacja zadań w ramach ścieżki międzyprzedmiotowej,
  • organizowanie na terenie szkoły "Śląskiego śpiewania",
  • udział w konkursach o tematyce śląskiej,
  • realizacja tematyki związanej z naszym regionem i Chorzowem na lekcjach wychowawczych, historii, j. polskim i innych,
  • edukacja europejska:

  • działalność na terenie szkoły "Klubu Europejskiego",
  • podejmowanie tematyki integracji europejskiej na lekcjach wychowawczych, historii, WOS, j. polskim i innych,
  • organizowanie na terenie szkoły "Dni Europejskich".  Środki wychowawcze stosowane do pracy z uczniem:


 • Rozmowa wychowawcza nauczyciela z uczniem (nauczyciel, który pierwszy zetknął się z problemem),
 • Rozmowa wychowawcy z uczniem,
 • Rozmowa ucznia z pedagogiem, wicedyrektorem,
 • Rozmowa wychowawcy z rodzicami (prawnymi opiekunami ucznia)

 • kontakt telefoniczny,
 • wezwanie do szkoły,
 • rozmowa w obecności pedagoga, wicedyrektora, dyrektora.

 • Działania wychowawcze podjęte na terenie szkoły,
 • Zorganizowanie Komisji Wychowawczej,
 • Wystąpienie o ustanowienie nadzoru kuratorskiego,
 • Analiza zapisu ze szkolnego monitoringu w celu wyjaśnienia problemów wynikających z niewłaściwego zachowania uczniów łamiących zasady zachowania zapisane w Statucie Szkoły.

 • zamknij

  zamknij
  zamknij
  reklama